Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTSWORLD WEBSHOP

 

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sportsworld en op alle met Sportsworld aangegane overeenkomsten. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Sportsworld is ingestemd.

De webshop van Sportsworld richt zich op de Europese markt.

Onder "koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop dan wel elke natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Sportsworld in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Sportsworld behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Door het gebruik van de webshop van Sportsworld en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop. Sportsworld is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een Overeenkomst met koper.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Sportsworld is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de webshop wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de afreken-button.

2.3 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan indien de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de webshop en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Sportsworld via elektronische weg is verzonden en door Sportsworld is ontvangen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper de orderbevestiging accepteert, welke per email wordt verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.

2.5 Koper en Sportsworld komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Sportsworld zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Sportsworld is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

 

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de webshop met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3 De koper is de prijs verschuldigd die Sportsworld in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Sportsworld worden gecorrigeerd.

3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten is niet afhankelijk van de hoeveelheid bestelde producten, maar van de totale orderwaarde of van toepasselijke acties.

 

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de webshop kan op de volgende manieren worden betaald:

- Creditcard (o.a. VISA, Mastercard.);

- Ideal

- Bankcontact / Mistercash (alleen voor België)

4.2 Sportsworld kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de webshop.

4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Sportsworld is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

 

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Sportsworld er naar om bestellingen die voor 20.00 uur op een werkdag zijn geplaatst dezelfde dag nog te versturen. Levertijd is afhankelijk van het land van bestemming. In Nederland en België streven we naar aflevering op de volgende dag. De genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Sportsworld kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de webshop of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.3 Sportsworld bepaalt de wijze van vervoer. Indien de bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, zal in geval van bezorgkosten dit slechts 1 keer worden berekend.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

 

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De koper heeft de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen veertien (14) werkdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Tijdens de bedenktijd mogen de artikelen worden gepast, doch niet gedragen/gebruikt, voorts zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden.

Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met al het geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Sportsworld retourneren, met in achtneming van het volgende:

- Vanuit hygiënisch oogpunt kan mannen- en jongenszwemkleding niet          worden geretourneerd. Bij dames- en meisjeszwemkleding mag de   hygiënesticker niet verwijderd zijn;

- Ondergoed kan vanuit hygiënisch oogpunt niet geretourneerd worden;

- Originele labels mogen niet zijn verwijderd.

6.3 Producten die afwijken van de retourinstructies, worden in beginsel niet door Sportsworld geaccepteerd.

6.4 Indien de consument-koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid op correcte wijze gebruik heeft gemaakt, dan draagt Sportsworld zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de koper betaalde bedrag.

6.5 De vervoerskosten van de retourzending zijn voor rekening van koper.

6.6 Kosten verbonden aan het verpakken van de bestelling als een cadeau-artikel worden niet geretourneerd.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Sportsworld is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

 

7.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Sportsworld geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Sportsworld vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.

8.2 De aansprakelijkheid van Sportsworld is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Sportsworld.

8.3 Sportsworld is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.4 In het geval de koper via Sportsworld een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Sportsworld of de fabrikant zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

- indien gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.6 De koper is gehouden Sportsworld te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Sportsworld mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen

8.7 Het is mogelijk dat Sportsworld op haar webshop links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Sportsworld is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8.8 Fabricagefouten

Wanneer is er sprake van een fabricagefout? Er is sprake van een fabricagefout wanneer een mankement aan het product niet is ontstaan door één van onderstaande redenen:

  • Onjuist gebruik (breuk onstaan tegen de slagrichting in)
  • Breuk ontstaan na uitvoering van de Argentijnse backhand en/of forehand (flatsen)
  • Geen of slecht onderhoud
  • Natuurlijke slijtage (bijvoorbeeld lakschade of een gesleten haak)

8.9 Garantie op hockeysticks:

  • De garantietermijn voor hockeysticks bedraagt 2 maanden
  • Op stickbreuken is alleen garantie van toepassing wanneer er sprake is van een fabricagefout

Het is niet ongebruikelijk dat hockeyers die meerdere malen per week trainen en een wedstrijd spelen 2 of meer sticks per seizoen verslijten. De krul kan doorslijten door de zandkunstgrasvelden. Hockey blijft een contactsport waardoor er sticks hardhandig tegen elkaar kunnen komen, er wordt mee gevallen of op gestaan etc. waardoor slijtage regelmatig voorkomt.

 

9. Overmacht

9.1In geval van overmacht is Sportsworld niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de webshop.

 

10. Intellectueel eigendom

10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de webshop  berusten bij Sportsworld haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportsworld haartoeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

11. Persoonsgegevens

11.1 Sportsworld zal alle gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid hetgeen op de webshop vermeld staat.

11.2 Sportsworld neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Sportsworld of overeenkomsten gesloten met Sportsworld worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

13. Klachtenregeling

13.1 Sportsworld beschikt over een klachtenprocedure die vermeldt staat op de webshop, en behandelt de klacht dienovereenkomstig.

13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst redelijke tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sportsworld, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

13.3 Bij Sportsworld ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sportsworld binnen de termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

14. Diversen

14.1 De administratie van Sportsworld wordt geacht juist te zijn, en strekt partijen tot volledig bewijs, waarbij tegenbewijs is toegestaan.

14.2 Voor de gevolgen van zet, type en/of programmeerfouten op dewebshop aanvaardt Sportsworld geen aansprakelijkheid.

14.3 Sportsworld is gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De aangepaste voorwaarden zullen gelden op transacties die zijn aangegaan nadat de voorwaarden op de gebruikelijke wijze op de webshop zijn gepubliceerd.

14.4 Sportsworld is gevestigd te (5321 JV) Hedel, Baronieweg 13 en geregistreerd onder de naam Otium B.V. bij de Kamer van Koophandel onder nummer.23080393 en kent het BTW identificatienummer NL 804289724 B01.

 

Hedel, 12 april 2019.